وب‌سايت مجله صوفي (شماره 105)                                                                                     

                                
.                                                            https://Farsi.sufijournal.org 

 


راه مـلامـت

دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: دکتر صفورا نوربخش

ما در دنيايي زندگي مي‌کنيم که در آن سرزنش کردن ديگران براي هرگونه اتفاقات ناگوار يا حتي خطايي که خود شخص مرتکب شده، امري قابل قبول است. اما راه برخورد با ناخوشي‌ها چيست؟ ملامت کردن ديگران براي اتفاقات بد ساده‌ترين راه است، زيرا به ما اجازه مي‌دهد که اصل مطلب را، يعني مشکلي را که با آن روبرو هستيم، ناديده بگيريم.

مسلما مشکل ما با سرزنش کردن ديگران حل نمي‌شود، حتي اگر ........

ادامه ...

نگـار مـي‌فـروش

نگــار مــي‌فــروشـــم شــد روانـــه

بـــه تـــاراج دل و دينـــم شبــانــه

بـــداد از بـــاده‌ي عشـق جمــالـش

مـــرا جــامــي ز خــم‌هـاي مغـانـه

چو خوردم مست گشتم يکسر از عشق

شـــدم فـــارغ ز افکـــار زمـــانـــه

يکـي بــود او بــه اشکـال و صـورهـا

چـو مـن خــود را نـديـدم در ميـانـه

هـم او عـاشق بـود هـم اوست معشوق

کــه بــا خـود عشـق بـازد جـاودانـه

چــه کس بــاور کنـد ايـن مـدعـا را

کـه در عشـق اسـت عـاشق يک بهـانه

نه عـاشق ماند و نه معشوق و ني عشق

در ايــن دريــاي لطـف بــي‌کــرانــه

چـه گـويـي نـوربخـش از عشـق دلبر

وجــود تــو خيــال اسـت و فســانـه

عليرضا نوربخش

دوشنبه 29 آبان 1402، 20 نوامبر 2023، لندن

 


 

حکايت دو حباب

 

يــک حقيقـت هســت جملــه کـائنــات ................ نشئـه‌بخـش عــــالــــم و کـلّ حيـــات

هـــرچـــه بينــي از کــــم و از بيشتــر ............... يــک بــــود آن، چنــد آيـــد در بصــر

کثــرت از وحـــدت بـــرآمـــد در دمـي ............... گشـــت پيــــدا از زيــــاد و از کمـــي

جملـه اجــزاء جهـــان يـک واقـف اسـت ............... کـــه احـــد را در حقيقـت واصـف اسـت

کـــي بـــود خـــارج ز عـــالـــم علّتـي ............... کــز وي آيــد ايــن جهــان بــا فکـرتـي

فکــر مــا محـدود و عــالـم بـس عظيـم ............... کــي تــوانــد دربيــابــد ايــن قــديــم

گــرچــه نتــوان ذات هستـي فهـم کـرد ............... بــا مثــالي مــي‌تــوان آن وهــم کـــرد

همسفــر گشتنــد بـــا هـــم دو حبــاب ............... در يکـــي جــويـــي و همـــدم روي آب

در فـــراز و شيــب و کـــوه و در چمــن ............... گشتـه بــا هــم همقــدم بـي مـا و مــن

گــاه بــا هــم متصــل در بـــادِ ســـرد ............... گــاه خنــدان بــي غــم و انـــدوه و درد

گــاه در شــادي به رقـص از نـــور مـــاه ............... گــاه در کنجــي نشستــه شـب بـــه راه

دوســت بـودنــد آن دو در طــي طـريـق ............... در دو قــالــب يـک روان گشتــه رفيــق

يـک حبــاب يـک روز بـر سنگـي بخـورد ............... نيسـت شــد او قـالبـش چــون او بمُــرد

آن حبــاب ديگــر ايــن صحنـه بــديــد ............... اشـک در چشمـــان او آمـــد پـــديـــد

يــار خــود را ديگـــر او پيــدا نــديـــد ............... سينــه‌اش پــرخـون شـد و آهـي کشيـد

گفـــت او اي همـــدم انفــــاس مــــن ............... نيست بـي تــو راحتــي در جــان و تــن

درد او افــــزون شـــد و غصّــه فــــزود ............... ايـــن چنيــن غــم را ز دل نتــوان زدود

پس حبــاب از جــوي در بحــري بـرفـت ............... تــا بـه دريـا شـد بـه هـر سـو مي‌گذشت

آن حبـــاب ديگـــري در خـــواب شــد ............... نيست گشت از خـويشتـن چـون آب شـد

او خبــر از خــويشتـن ديگـــر نــداشـت ............... چون که او جو شد «من‌اش» را جا گذاشت

 

ادامه ...منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد